Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) upravují vztahy vznikající při dodávkách hardware, software, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů, dokumentace apod. (dále jen "zboží") mezi firmou SPACE COM spol. s r.o. jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a odběratelem zboží jako kupujícím (dále jen "kupující"). Tyto OP platí v celém rozsahu a jsou závazné pro veškerý obchodní styk při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím, uskutečňovaný po dobu trvání Rámcové smlouvy či jiné Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a firmou SPACE COM spol. s r.o. (např. Kupní smlouva, Smlouva o poskytování datových služeb, Smlouva o poskytování hlasových služeb apod.), jejíž nedílnou součástí jako příloha č. 1 jsou tyto OP. Veškeré spory Kupující podpisem obchodních podmínek vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, že při všech sporech vzniklých na základě tohoto smluvního vztahu bude rozhodovat rozhodce Ing. Jiří Hudera, Lánecká 970, 582 91, Světlá nad Sázavou, popřípadě rozhodce jmenovaný Sdružením nezávislých rozhodců České republiky o.s.

1.2 Pracovní doba prodávajícího:

Obchodní oddělení : Humpolec
Po - Pá : 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
Shora uvedené obchodní místa či prodejní dobu je prodávající oprávněn jednostranně změnit a změnu oznámit v časovém předstihu 7 kalendářních dnů.

1.3 Rámcová smlouva o dealerském prodeji

Rámcová smlouva o dealerském prodeji (dealerská smlouva) je souhrn ustanovení definující základní podmínky obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím (dealerem). Kupujícím (dealerem) se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která používá zboží nakoupené u prodávajícího k dalšímu prodeji a která má platné živnostenské oprávnění k provozování takové činnosti. Projeví-li taková fyzická nebo právnická osoba zájem stát se obchodním partnerem SPACE COM spol. s r.o. (dále též "zájemce"), obrátí se na obchodního zástupce prodávajícího, který zašle zájemci návrh dealerské smlouvy ve dvojím provedení, včetně jejích jednotlivých příloh v aktuálním platném znění. Vyplněnou a podepsanou dealerskou smlouvu ve dvojím vyhotovení spolu s originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, resp. živnostenského listu v případě fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, zašle zájemce zpět prodávajícímu. Jedno vyhotovení této smlouvy bude podepsáno oprávněnou osobou prodávajícího a zasláno zpět zájemci. V případě, že dealerskou smlouvu podepisuje osoba odlišná od statutárního zástupce kupujícího, resp. osoby podnikatele v případě fyzické osoby, je povinna ke smlouvě připojit úředně ověřenou plnou moc opravňující ji k podpisu dealerské smlouvy. Jednotlivé položky - údaje o zájemci - uvedené ve smlouvě musí být zájemcem vyplněny přesně, pravdivě a úplně, neboť slouží jako základ pro zavedení do informačního systému prodávajícího. Podpisem dealerské smlouvy, včetně jejích příloh oběma smluvními stranami se zájemce stává kupujícím (dealerem) - obchodním partnerem prodávajícího.

1.4 Dealerská kategorie

Dealerská kategorie určuje zařazení kupujícího, podle kterého je odstupňována úroveň služeb poskytovaných mu prodávajícím. Těmto kategoriím jsou přiřazeny ceny ve všech publikovaných variantách ceníků prodávajícího. Režimem dealerských kategorií se řídí také systém marketingové podpory, dopravy zboží a platebních podmínek.

1.5 Další smluvní vztahy v obchodním styku

Další vztahy mezi kupujícím (Zákazníkem) a prodávajícím (Poskytovatelem) jsou upraveny buď příslušnou Smlouvou, vztahující se ke konkrétnímu dílu, zboží či službě, jinak se řídí dle platných zákonů ČR a úprav daných Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem a obecně platnými předpisy.

2. Podmínky a postup při objednávkách zboží kupujícím - uzavírání konkrétních kupních smluv

2.1 Objednávka

Objednávka je jednostranný písemný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení jedním z následujících způsobů :

 • Prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího, který je součástí jeho informačního systému a nachází se na serveru http://eshop.spacecom.cz
 • E-mailem obchod@spacecom.cz
 • Faxem, Humpolec : 565 650 313
 • Telefonicky, Humpolec: 565 535 010, 565 650 650 (VoIP)
 • Osobně v sídle prodávajícího
 • poštou na adresu
  SPACE COM spol. s r.o.,
  Na Závodí 1668,
  396 01 Humpolec

Každá objednávka musí obsahovat :

 • číslo objednávky
 • datum vystavení objednávky
 • obchodní jméno a IČO kupujícího
 • kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky vč. telefonického příp. faxového spojení
 • způsob plnění (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávku)
 • dodací adresu
 • způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce)
 • jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího

Pokud má kupující s obchodním zástupcem prodávajícího sjednanou slevu na zboží (příp. další nadstandardní služby), musí být na objednávce zřetelně uvedeno, který zaměstnanec prodávajícího tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši. V případě neuvedení těchto údajů kupujícím v objednávce, bude zboží prodávajícím fakturováno za ceny odpovídající standardním podmínkám.

2.2 Vznik smlouvy

Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to prostřednictvím webového systému, příp. též prostřednictvím elektronické pošty, prostřednictvím osobní objednávky v sídle prodávajícího. Na potvrzení je uvedena reference (číslo) objednávky v systému prodávajícího. Kupní smlouva se řídí dle platných zákonů ČR a úprav daných Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem a obecně platnými předpisy.

2.3 Informace o stavu realizace objednávky

2.3.1 Výzva k odběru

Výzvu k odběru zboží zasílá prodávající faxem, e-mailem či telefonicky kupujícímu v případě, že zboží objednané dealerem je připraveno k odběru a kupující požaduje osobní odběr a zároveň nemá u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit (viz bod 4.1). Tato výzva může být kupujícímu sdělena i telefonicky.

2.3.2 Automatická fakturace

Pokud kupující nemá u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit (viz bod 4.1) a má sjednán způsob přepravy zboží z místa plnění přepravní službou, prodávající automaticky fakturuje a odesílá připravené zboží kupujícímu z místa plnění na dodací adresu uvedenou na objednávce.

2.3.3 Zadržení zboží prodávajícím

Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit (viz bod 4.1), pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnání závazků či odčerpání kreditu kupujícím. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího faxem, emailem nebo telefonicky. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.

2.3.4 Storno objednávky, vrácení zboží

V případě, že kupující bude požadovat jednostranné zrušení své objednávky ("storno"), je oprávněn tak učinit výhradně za podmínky zaplacení odstupného (dle druhu zboží, standardně ve výši odpovídající 20% kupní ceny zboží), jehož storno uplatňuje, pokud není dohodnuto jinak, minimálně však částky Kč 120,- k pokrytí manipulačních nákladů, za každý vracený kus zboží. Tento stornovací poplatek je kupující povinen uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy předložil návrh na zrušení objednávky. V případě, že tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení kupní ceny zboží.

2.4. Faktura - náležitosti

Faktura - daňový doklad vystavený prodávajícím obsahuje následující náležitosti:

 • datum vystavení
 • datum splatnosti
 • číslo objednávky kupujícího
 • obchodní jméno kupujícího, IČO, DIČ a číslo kupujícího z informačního systému prodávajícího
 • sídlo/místo podnikání kupujícího
 • obchodní jméno, IČO, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není kupující
 • popis zboží a jeho množství
 • jednotkovou kupní cenu jednotlivých komodit, kód DPH, cenu za všechny kusy
 • celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH
 • sazbu DPH a její vyjádření v Kč

Za den uhrazení faktury, tzn. den splatnosti se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.

3. Odběr zboží

3.1 Osobní odběr

3.1.1 Osobní odběr pro kupující s nevyčerpaným kreditem nebo s předplatnou

Odběr ve skladu prodávajícího je možný pouze v pracovní době provozovny (bod 1.2). Pro odběr zboží je nutno se dostavit do sídla či poboček prodávajícího (Humpolec) nejpozději 15 minut před uzavřením skladu. Tato doba je nutná pro vystavení faktur a dodacích listů a na ověření totožnosti osoby odebírající zboží za kupujícího. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby osoba odebírající zboží byla vybavena kopií objednávky kupujícího, příp. plnou mocí a průkazem totožnosti. V opačném případě má prodávající právo odepřít vydání zboží. Kupujícímu bude se zbožím předána faktura. Kupující písemně potvrdí výdejku poté, co převezme připravené zboží. Pokud kupující, který požadoval osobní odběr, neodebere připravené zboží na základě výzvy k odběru (bod 2.3.1) do 10 dnů po odeslání výzvy, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 20% kupní ceny zboží (bez DPH). V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 15 dnů od odeslání výzvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti kupujícího k převzetí zboží, zejména úhradu nákladů spojených se skladováním zboží.

3.1.2 Osobní odběr pro kupující s vyčerpaným kreditem nebo při platbě v hotovosti

Možnost okamžitého nákupu zboží za hotovost mají všichni kupující, a to v pracovní době (bod 1.2). Je-li zboží okamžitě dostupné, lze zboží zakoupit ihned i bez objednávky. V případě objednávek došlých prodávajícímu do jedné hodiny před koncem pracovní doby skladu je možné, pokud je zboží okamžitě dostupné toto odebrat ještě týž den do konce pracovní doby skladu, pokud jsou splněny všechny podmínky umožňující odběr zboží (bod 2.). Objednávku kupující předkládá obchodnímu oddělení (bod 2.1) prodávajícího, které vystaví kupujícímu fakturu a dodací list. Po zaplacení fakturované částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je dealerovi vydán doklad o platbě. Zakoupené zboží je poté vydáno kupujícímu stejný postupem jako v bodě 3.1.1.

3.2 Odběr prostřednictvím smluvního dopravce (obvykle DPD, PPL) - pouze na území ČR

3.2.1 Doprava zboží pro kupujícího s nevyčerpaným kreditem

Kupujícímu s přiděleným a nevyčerpaným kreditem zasílá prodávající zboží dle následujících kritérií:(limity platí vždy na každou dodací adresu/ destinaci).

3.2.1.1 Využití přepravní služby DPD, PPL

Při velikosti objednávky nižší než 10.000,-Kč bez DPH za paušální poplatek 120,- Kč (bez DPH) za kartón po celé ČR. Objednávky v hodnotě vyšší než 10.000,-Kč na jednu dodací adresu jsou zasílány přepravní společností na náklady prodávajícího, nebylo-li při uzavření objednávky sjednáno jinak.

3.2.2 Doprava pro kupujícího bez přiděleného kreditu a kupujícího s vyčerpaným kreditem

Kupujícímu bez přiděleného kreditu nebo s vyčerpaným kreditním limitem zasílá prodávající zboží na dobírku. Smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci. Za každou zakázku, u které se realizuje platba dobírkou účtuje prodávající kupujícímu poplatek za dobírku v paušální výši Kč 100,- k přepravnému, nebylo-li při uzavření objednávky sjednáno jinak.

3.3 Místo plnění a odpovědnost za zboží, pojištění zboží

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.2 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.).

4. Finanční podmínky prodávajícího

4.1 Kredit

Kupujícímu s dobrou platební morálkou může prodávající přidělit (stanovit) kredit - tj. limit pro největší přípustné saldo kupujícího. Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených prodávajícím kupujícímu. Kredit určuje prodávající jednostranně vždy na začátku čtvrtletí pro následující kalendářní čtvrtletí na základě vyhodnocení celkových objemů odebraného zboží a platební kázně v daném čtvrtletí. Výše stanoveného kreditu obvykle odpovídá jedné polovině částky z průměrného měsíčního odběru kupujícího.

Zvýšení kreditu je možné i v průběhu čtvrtletí, a to na základě žádosti kupujícího. Opodstatněnost žádosti o zvýšení kreditu posoudí a o případné nové výši kreditu rozhodne zástupce finančního a obchodního oddělení prodávajícího.

4.2 Splatnost faktur

Společně s kreditem je kupujícímu stanovena i běžná splatnost faktur, zpravidla v délce 10 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud ze smlouvy o platebních podmínkách či z jiné dohody či smlouvy nevyplývá odlišná délka splatnosti. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího. Za prodloužení délky splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek (úrok). Na faktury již vystavené není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.

Kupující není oprávněn zadržovat platby, ani jejich část z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči prodávajícímu, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé za prodávajícím či získané postoupením od jiného subjektu.

4.3 Platební podmínky

Při placení zboží kupujícím přichází v úvahu následující formy platebních podmínek

4.3.1 Platba v hotovosti při převzetí zboží

Tato platba může být realizována jako :

 • platba v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží kupujícím
 • platba na dobírku - prostřednictvím smluvního dopravce při dodávce zboží

4.3.2 Platba na základě zálohové faktury

Tento způsob platby se týká především těch kupujících, kteří nemají přidělen kredit nebo je jejich kredit již vyčerpán. Po přijetí objednávky kupujícího (bod 2.1) je prodávajícím vystavena zálohová faktura a tato je zaslána kupujícímu. Teprve po připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo složením fakturované částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je objednané zboží rezervováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je kupujícímu zaslána výzva k odběru ze skladu prodávajícího. Součástí dodávky zboží je i faktura - daňový doklad s vyúčtováním zaplacené zálohy a výdejka.

4.3.3 Platba po dodávce zboží

Platba po dodávce zboží je umožněna jen kupujícímu s přiděleným kreditem (viz bod 4.1). Faktura se vystavuje při expedici zboží kupujícímu. Kupující, kteří mají zájem využívat kredit stanovený prodávajícím a úhradu kupní ceny zboží realizovat až po jeho dodání, jsou zavázáni k uzavření Smlouvy o platebních podmínkách a zajištění závazku. Předmětem této smlouvy je ujednání o délce splatnosti vystavovaných faktur, výši kreditu, jakož o dohoda o zajištění závazku prostřednictvím biankosměnky či směnky vyplněné, které vystaví a podepíše statutární zástupce kupujícího současně s podepsáním smlouvy o platebních podmínkách.


Mám zájem o informace
Obchodní podmínky

VOP všeobecné obchodní podmínky telekomunikačních služeb

Vzorová smlouva o poskytování datových služeb

Uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě

SPACE COM spol. s r.o. © 2023 | Všechna práva vyhrazena.